`

Txhawb ZogTV

Txhawb ZogTV
  • Subscribed: 570K subscribers

Txhawb ZogTV

Tsaug. Qhia ntawv. Txhawb zog. Kev kaj lug. Ua Kev Lom Zem. Txhawb Txoj Lus TV coj koj xaiv qhov kev xaiv zoo tshaj plaws ntawm DAWB Tsev Neeg, Phooj Ywg, Phooj Ywg, Kev Ntseeg Tus phooj ywg thiab cov ntseeg nyob hauv txhua qhov chaw Nqa tuaj rau koj los ntawm Bridgestone Multimedia Group (BMG Ntiaj Teb), ETV lub hom phiaj yog los muab kev lom zem uas muaj kev ntseeg zoo uas tsim nyog rau cov neeg saib txhua lub hnub nyoog. Peb xav kom peb cov neeg mloog xav muaj kev tshoov siab thiab ua tiav los ntawm cov kev pab cuam uas peb muab thiab vim li ntawd tag nrho peb cov ntsiab lus raug ntsuam xyuas kom zoo kom ua raws li peb cov qauv.


Vidoes