Thaum nws niam uas tsis nco qab txog tau raug tua, tus tub hluas uas muaj teeb meem raug yuam kom nrog tus phauj thiab txiv ntxawm mus txog thaum nws kawm tiav hauv tsev kawm theem siab. Tsis zoo siab nyob nrog nws tus phauj thiab txiv ntxawm, tej yam pib tsis paub txog thiab Dawn tau khiav tawm.

Sau thiab Qhia los ntawm Marc Steele
Starring Mari Ane Anderson, Robert Blanche, Mason Trevino Brown