Kev ua yeeb yaj kiab thaum chiv thawj tso tawm hauv 1996 ntawm CBS hauv qab lub ntsiab lus "Dab Tsi Yuav Kom Bobby Earl?
Ib tug poj niam (Kate Jackson) nrhiav nws tus tub (Drew Ebersole), tus uas ploj mus tom qab lees txim txhaum kev ua txhaum cai.