Tom Barrack, tus kws tshaj lij yav dhau los rau yav dhau los Thawj Tswj Hwm Donald Trump, raug foob nrog kev ua txhaum cai txawv tebchaws tsis raug cai sawv cev rau tebchaws United Arab Emirates rau yam uas tsoomfwv kws lij choj tau piav qhia raws li kev siv zog los cuam tshuam txoj cai txawv teb chaws txoj haujlwm ntawm 2016 Trump kev sib tw xaiv nom tswv thiab tom ntej tuaj kev tswj hwm

#CNN #NWS