Qhov kawg tau los, thiab Qhov Kev Tshaj Tawm Tshiab Tshiab tau tshwm sim. Demi thiab Christen pom lawv tus kheej nyob hauv apocalyptic era, tau qhia tseg hauv phau Vaj Lug Kub Npaiv Npaum. Tam sim no peb lub xyoos dhau los, txij li thaum pib qhov kev txiav txim New World.

Qhia los ntawm Duane McCoy
Sau los ntawm Antoinette McCoy, Duane McCoy
Starring Rob Edwards, Erin Runbeck, Melissa Farley