Tus txiv neej laus tab tom yuav raug tua tuag hauv lub nroog Loos thaum ub, thiab tom qab ntawd pom nws tus kheej txhais lus rau 21st caug xyoo uas nws tsis meej pem thiab tsis muaj tsev nyob. Thaum ib tug neeg tsav tsheb thauj nws mus los rau hauv nroog Loos, Oregon nws pom tias tus yawg laus hu ua tus Thwj Tim Paul! Nyob rau hauv tus ntsuj plig ntawm Miracle ntawm 34th Txoj Kev, kev lom zem nrog cov lus tshaj tawm tau xa mus, hais txog qhov xwm txheej ntawm Tswv Yexus lub cev hauv Tebchaws Asmeskas Qhov tshwm sim: lub siab hloov pauv, thiab lub neej tau txais kev cawm dim.
Tus Thawj Coj: Jerry E Thompson
Kws sau ntawv: Jerry E Thompson
Cov Hnub Qub: Robert Cohn, Anthony Lam, Rebekah Xav